Poetical Justice

Poetical Justice, ideal justice as administered in their writings by the poets.

Definition taken from The Nuttall Encyclopædia, edited by the Reverend James Wood (1907)

Poet Laureate * Poetry
[wait for the fun]
Po
Pocahontas
Pocket Borough
Pocock, Edward
Pococke, Richard
Podesta
Podiebrad, George
Poe, Edgar Allan
Poerio, Carlo
Poet Laureate
Poetical Justice
Poetry
Poet's Corner
Poggendorf, Johann Christian
Poggio, Bracciolini
Point de Galle
Poisson, Simeon-Denis
Poitiers
Poitou
Pola
Poland